Provincie Gelderland Klik hier voor meer info over het Waterbedrijf Vitens

Het grondwaterstand-meetnet

 

Hoe meten we de stand van het grondwater ?
De stand van het grondwater wordt bepaald met behulp van peilbuizen.
 

Plaats
De grondwaterstanden in een gebied zijn op hetzelfde moment niet overal gelijk. Een belangrijke reden hiervoor kan een verschil in de opbouw van de bodem zijn. Laagjes klei en veen kunnen een belangrijke belemmering vormen voor de stroming van het grondwater door een zandige bodem.
Ook de afstand van het meetpunt tot sloten en watergangen kan heel bepalend zijn.
Juist door deze verschillen in de opbouw van de bodem is het mogelijk dat de gemeten grondwaterstanden (ook wel stijghoogten genoemd) op één locatie niet altijd gelijk zijn.

Weersinvloeden
De grondwaterstand kan sterk wisselen. In perioden met veel regen kan de grondwaterstand soms in korte tijd flink stijgen. In drogere perioden kan de grondwaterstand ook weer aanzienlijk zakken waardoor in bepaalde gebieden, sloten en greppels droog komen te staan.

 

 

Wanneer meten
Het waarnemen van de grondwaterstand ging tot enige jaren geleden vrijwel altijd met de hand, waarbij gebruik werd gemaakt van een peilklokje.

Op basis van landelijke afspraken wordt bij HANDMATIGE WAARNEMING in principe twee keer per maand gepeild (dit is meestal de 14e en de 28e dag van de maand; als dit zaterdagen zijn één dag eerder en als dit zon- of feestdagen zijn één dag later).


 

Met het beschikbaar komen van instrumenten waarmee de grondwaterstand geheel AUTOMATISCH kan worden gemeten en opgeslagen (dataloggers) zijn landelijk nieuwe afspraken gemaakt.

De instrumenten worden ALTIJD op wintertijd ingesteld.

Met de dataloggers kunnen de grondwaterstanden nu continue worden gemeten.
Er is geen afspraak meer over de momenten van registratie van de gemeten grondwaterstanden.
Afhankelijk van het te volgen proces kan het instrument bijvoorbeeld worden ingesteld dat elk uur of om de 5 minuten de grondwaterstand wordt vastgelegd.

Provincie Gelderland en Vitens
In het geheel geautomatiseerde primair grondwaterstandmeetnet van de provincie Gelderland en de secundaire meetsystemen rond de grondwateronttrekkingen van het waterbedrijf VITENS wordt de grondwaterstand elke 3 uur vastgelegd, te beginnen om 00.00 uur (Wintertijd).